Od pondělí, 24. 5. 2021, je znovu umožněna i výuka kolektivních oborů v prostorách ZUŠ – literárně dramatický, výtvarný a taneční obor, souborová hra.

Hudební nauka pro 1., 2., 3. ročník (p. učitel Vojtěch Štěpán a p. učitelka Eva Jandová) bude také probíhat naživo. V distanční formě do konce školního roku zůstává pouze PHV, PPHV a 4. a 5. ročník (p. uč. Veronika Fernandez).

Platí toto:

o V základních uměleckých školách

▪ je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků

(počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,

▪ je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek pro

účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto

podmínek:

• žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)

a) prokáže, že

o absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2

s negativním výsledkem, nebo

o absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování

proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen

„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky

v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

o prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba

izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od

prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS

CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90

dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení (zde ke stažení: ), resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole

nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený

Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,

který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití

laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na

stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo

povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

přijímací zkoušky na základní umělecké školy nejsou ničím omezeny a mohou se konat;

mimořádné opatření týkající se roušek se na přijímacích zkouškách uplatňuje (účastníci i členové komise jsou povinni nosit roušky nebo respirátory s výjimkami stanovenými daným opatřením), pro účely přijímací zkoušky není nutné dokládat výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2,

▪ v budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let) s tím, že existují výjimky pro určité osoby

V polovině dubna se uskutečnilo okresní kolo soutěžní přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2021, které „na dálku“ pořádala chebská ZUŠka, v tomto klání naši školu reprezentovali, kromě žáků starších, kteří již mohli postoupit do krajského kola, také naši nejmladší dramaťáčci. Svého úkolu co nejpřirozeněji a přesto originálně a neotřele přednést umělecký text se perfektně zhostili Marianka Petešová a Daneček Filonyiuk, za což jim patří velká pochvala.

O měsíc později, taktéž on-line, pořádala ašská ZUŠ R. Schumanna krajské kolo uvedené soutěže. Zúčastnilo se jej i devět žáků naší školy, kteří si zaslouží velké ocenění za svoji aktivitu, pracovitost a také kreativitu, dokázali se, stejně jako jejich mladší kolegové, na soutěž připravit i za náročných distančních podmínek. Mezi tyto žáky patří Nikola Ferková, Jakub Skamene, Karolína Makrlíková (p. uč. J. Zacharová), Kateřina Blažková, Ema Kulhánková, Amálie Pokorná, Lucie Kašparová, Jakub Kouba (p. uč. A. Pokorná), Dagmar Žibrická (p. uč. P. Hošková). Dagmar Žibrická získala za svůj umělecký přednes čestné uznání, Amálie Pokorná a Jakub Kouba postoupili do celostátního kola uvedené soutěže. Všem žákům i pedagožkám děkujeme za jejich práci a perfektní reprezentaci školy a dvěma výše zmíněným postupujícím budeme držet všechny palce.

Anna Pokorná

Stejně jako minulý rok i letos proběhl další již XI.ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru „PRAGuitarra Clásica“, které se účastnil i náš ašský kytarista Christoforos Šilov Mouratidis. I přes polní podmínky distanční výuky, přísná opatření a přesně definované požadavky pro zaslání soutěžního repertoáru (záznamu) se podařilo Christoforovi (9let) získat 1.cenu v I.kategorii.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno: Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 4. 5. 2021

Dle domluvy s pedagogem Vašich dětí může začít výuka:

buď ve formě 3 žáci + 1 učitel vevnitř (bez nutnosti testování, prokazování…viz níže),

anebo do 20 lidí ve skupině venku (s nutností testování, prokazování…viz níže

zde čestné prohlášení zákonných zástupců ke stažení).

 

 

V případě, že tyto varianty nebudou pro vedení kolektivní výuky možné, bude tato pokračovat dál ve formě distanční.

Viz a) ▪ od 4. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině:

žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky (3 žáci a jeden pedagog) nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15 m2

Viz b) ▪ od 4. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek:

žáci účastnící se těchto konzultací nebo výuky (do 20 osob ve skupině) podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola), způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže.

a) Žák prokáže, že:

– absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

– má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

– prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí (pozn.: myšleno na místě před výukou/vzděláváním, které je platné pouze jednorázově) preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Milé děti, žáci, studenti, vážení rodiče a přátelé školy, spoluobčané Ašáci,
 
naše škola, Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, se zúčastnila 1. ročníku celostátní on-line výtvarné soutěže Čímtačára 2021. Všichni soutěžící měli výtvarně zpracovat téma Bludiště, a to libovolnou technikou, na libovolný formát.
Z naší školy byly do soutěže odeslány práce 24 žáků Výtvarné tvorby paní učitelky Mgr. Věry Rozálie Němejcové. Máme v soutěži obrázky žáků a studentů všech věkových kategorií. V kat. 6-8 let 4 žáky, v kat. 9-12 let 8 žáků, v kat. 13-16 let 11 žáků a v kat. 17-21 let 1 žákyni.
Velmi dobře si zatím vedeme v kategorii nejstarších studentů a v kat. 13-16 let. Potřebujeme však Vaši podporu. Hlasovat můžete na odkazu: www.cimtacara.cz (soutěžní galerie, žáci základních uměleckých škol).
Rozkliknutím konkrétní věkové kategorie se Vám zobrazí jednotlivé obrázky. Kliknutím se obrázek zvětší na celou stránku, včetně informací: název díla, autor, věk, technika, žánr, rozměry, škola, město, kraj, učitel, počet hodnotících návštěvníků a celkový počet získaných bodů. Pro rychlejší orientaci si můžete zadat konkrétní město, školu apod. Průběžné pořadí lze zjistit kliknutím na: řadit podle celkového počtu bodů sestupně. Prohlédnout si můžete celkem 2706 výtvarných prací z 433 škol celé ČR (i zahraničí). Hodnotit můžete max. 5 hvězdičkami (body). Uzavírka hodnocení veřejnosti je 31.5.2021.
Předem mnohokrát děkujeme za případnou podporu. V červnu bude vyhlášení vítězů, o kterém Vás budeme informovat.