Historie HO

Historie výuky příčných fléten v ZUŠ Aš

ZUŠ Roberta Schumanna v Aši byla založena v r.1892 jako škola německá.
Teprve ve 2. pololetí školního roku 1946-47 byla založena hudební škola česká.
V jejím čele stanul dosavadní ředitel předchozí školy německé, p. Jiří (Georg)
Wirnitzer.

V tomto půlroce školu nenavštěvovali žádní žáci na dechové nástroje. Dechaři
jsou (jako skupina v počtu 7) uvedeni v následujícím školním roce 1947-48 (ale
nelze dohledat, zda šlo i o flétnisty). Vzhledem k tomu, že J. Wirnitzer byl
flétnistou, můžeme předpokládat (a to i na základě vzpomínek bývalého
p.ředitele a přímého Wirnitzerova nástupce, pana Vladimíra Štěpána), že flétna
zde vyučována byla. Tedy první (dosud doložená) zmínka o výuce flétny v Aši
může být z roku 1947! Tento údaj ale nemusí být definitivní, neboť lze
předpokládat, že J. Wirnitzer flétnu vyučoval i předtím, na škole německé.
K tomuto předpokladu však (alespoň prozatím) nelze doložit žádné záznamy.
Historie výuky příčné flétny v Aši může být tedy ještě daleko hlubší.

Do r.1952 jsou uvedeni žáci na dechové nástroje (všeobecně) v kolísajícím
počtu 4-8 žáků (opět ale nelze doložit jednotlivé nástroje). Ve školním roce
1952-53 se nenašel žádný žák-dechař, v následujícím roce to byl jeden žák,
v r.1954-55 opět žádný, v r.1955-56 to byli žáci čtyři.

V srpnu 1956 odchází ředitel J. Wirnitzer do důchodu a tím dlouhodobě upadá
výuka fléten v Aši. Následující školní rok proběhl zcela bez výuky dechových
nástrojů. Ty jsou pak uvedeny v dalších letech pravidelně, ale opět bez
nástrojového rozdělení. Příčná flétna se zde vůbec nevyučovala – dle osobní
vzpomínky pamětníka M. Oblištila, žáka ZUŠ ze 60. let.

Ve školním roce 1963-64 je ve školní kronice poprvé uvedeno rozdělení
nástrojů – doslova „klarinet-11 žáků“ a „žestě-26 žáků“ – z čehož vyplývá, že
příčná flétna ve škole skutečně v této době vyučována vůbec nebyla. V r.1967-
1968 (a taktéž v dalších letech) lze opět dohledat jednotlivě rozepsané dechové
nástroje – a opět beze zmínky o flétnách.

Podle osobních vzpomínek paní J.Rekové, nynější pedagožky hry na klavír a
v letech 1958 – 1969 žákyně školy, je prokazatelné, že flétna zde skutečně
v této době vyučována vůbec nebyla! J.Reková uvádí ve své vzpomínce výuku
klavíru, houslí, klarinetu a žesťů.

Ve školním roce 1972-73 se v pedagogickém sboru objevuje jméno Dagmar
Hejzlarové (klavír), která byla ale prokazatelně flétnistkou – dle programů
učitelských koncertů. (Dagmar Hejzlarová pak – podle záznamů v kronice školy –
absolvovala v r.1979 plzeňskou konzervatoř v oboru flétna a tamtéž
pokračovala i ve studiu klavíru.) Příčnou flétnu ale v Aši nikdy nevyučovala (dle
vzpomínek kolegyně J.Rekové se cítila být hlavně klavíristkou a flétnu studovala
jaksi „z nouze“ – než se na konzervatoři uvolnilo studijní místo na klavír).

V tomto období je ve školní kronice prvně zmíněna výuka flétny zobcové! Tu
zajišťovala již výše zmíněná kolegyně J.Reková, která v té době navštěvovala
populární orffovské semináře a p.ředitel Štěpán povolil výuku zobcové flétny.
J.Reková vzpomíná: „Měla jsem žáky: Slávku Malachovou, Zuzanu Váňovou a
Jirku Vejvodu. Se Slávkou jsme dokonce natáčely do plzeňského rozhlasu do
pořadu o LŠU. Moje kolegyně – houslistka Nina Pisková – se nakazila mým
nadšením a hrávaly jsme spolu dueta barokních skladatelů na sopránové a
altové zobcovky. Naším vrcholem bylo vystoupení na koncertě při svíčkách v
ašském muzeu.“

Tento stav trvá až do r.1977, kdy se na začátku školního roku objevuje
v pedagogickém sboru poprvé jméno flétnisty Miroslava Lišky, člena
Lázeňského orchestru ve Františkových Lázních.

Tento moment je přelomový, protože od šk.roku 1977-78 začíná v tehdejší
ašské LŠU kontinuální výuka příčné flétny!

Hned v tomto školním roce jsou ve škole dva žáci na příčnou flétnu, v roce
následujícím tři a jeden z nich, Jiří Škrdlant, obsadil 2.místo v okresním kole
souteže LŠU. Tento záznam je vlastně první jmenovitou zmínkou o žákovi a
výuce příčné flétny v Aši.

Z r.1980 lze dohledat první fotografii, zachycující trio příčných fléten (za
doprovodu klavíru), vystupující na vernisáži výstavy. 

Ve školním roce 1981-82 se opět konala soutěž dechových nástrojů LŠU, na níž
žákyně Lenka Sedláčková obsadila 2.místo v okresním kole.

Ve školním roce 1984-85 končí své působení na škole Miroslav Liška (byl
externím pedagogem) a místo něho přebírá dechové nástroje čerstvý absolvent
plzeňské konzervatoře, klarinetista Václav Eichler. Ten si ale hned po roce
(1985-86) snižuje úvazek na polovinu, a proto se vrací po roční pauze Miroslav
Liška, aby pokryl druhou půlku úvazku. V následujícím školním roce (1986-87)
se tato situace (až komicky) opakuje: Václav Eichler nastupuje jako interní učitel
dřevěných dechových nástrojů a Miroslav Liška končí. Žáků na dřevěné dechové
nástroje je ve škole 9.

V roce 1987-88 vede všechny dechové nástroje pouze Václav Eichler, ale není
možno doložit, kolik žáků na příčnou flétnu vyučoval. Na konci tohoto šk.roku
ale V. Eichler odešel do Chebu a dechové nástroje opět osiřely.

Ve školním roce 1988-89 navštěvuje školu 7 žáků na dřevěné dech.nástroje
(flétny opět není možno přesně doložit, ale pravděpodobně zde byly). Místo
Václava Eichlera nastupuje začínající Milan Jelínek a od pololetí se opět vrací
Miroslav Liška! Byl sice (konečně) interním pedagogem, ale ne nadlouho –
pouze do r.1991.

Pro školní rok 1991-92 nastupuje nová učitelka hry na příčnou flétnu, studentka
plzeňské konzervatoře, Květa Klofáčová, která zde vyučovala dva roky. Žáků na
příčnou flétnu vyučuje 5, v následujícím roce 6.

Následuje přehled učitelů příčné flétny od r. 1991 (počty žáků tohoto nástroje
není možné doložit, neboť ve školní kronice jsou uvedeni hromadně žáci
hudebního oboru). **************

Květa Klofáčová (1991-1993) (dlouholetá členka Plzeňské filharmonie, v současné době
členka operního orch.divadla J.K.Tyla v Plzni)

Eva Sedláčková (1993-94), (flétnistka původem z Aše, o jejím současném působení
nevíme…)

Světlana Halasová (1994-2012)
(v současné době učitelka v ZUŠ J.Cimrmana ve Frant.Lázních)

Jana Juričová-Vildová (2012-13)
(v současné době členka Karlovarského symf.orchestru a učitelka v ZUŠ J.J. v Chebu)

V současnosti zde příčnou flétnu vyučuje Kamila Cretan (od r.2013)
(Členka Západočeského symf.orchestru Mariánské Lázně)