Kolektivní výuka zpátky do ZUŠ

Od pondělí, 24. 5. 2021, je znovu umožněna i výuka kolektivních oborů v prostorách ZUŠ – literárně dramatický, výtvarný a taneční obor, souborová hra.

Hudební nauka pro 1., 2., 3. ročník (p. učitel Vojtěch Štěpán a p. učitelka Eva Jandová) bude také probíhat naživo. V distanční formě do konce školního roku zůstává pouze PHV, PPHV a 4. a 5. ročník (p. uč. Veronika Fernandez).

Platí toto:

o V základních uměleckých školách

▪ je umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků

(počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování,

▪ je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za následujících podmínek pro

účastníky vzdělávání, tzn. je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto

podmínek:

• žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)

a) prokáže, že

o absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2

s negativním výsledkem, nebo

o absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování

proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen

„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky

v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

o prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba

izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od

prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS

CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90

dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení (zde ke stažení: ), resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole

nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený

Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,

který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití

laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na

stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo

povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;

žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

přijímací zkoušky na základní umělecké školy nejsou ničím omezeny a mohou se konat;

mimořádné opatření týkající se roušek se na přijímacích zkouškách uplatňuje (účastníci i členové komise jsou povinni nosit roušky nebo respirátory s výjimkami stanovenými daným opatřením), pro účely přijímací zkoušky není nutné dokládat výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2,

▪ v budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let) s tím, že existují výjimky pro určité osoby

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *