Václav Ponikelský jr. je absolventem I. i II. stupně literárně dramatického oboru na ZUŠ Roberta Schumanna v Aši. Mnoho let vystupoval v divadelním souboru PiŠkvorky pod vedením MgA. Pavly Hoškové, pravidelně se zúčastňoval recitačních soutěží a účinkoval na akcích školy, např. v roli moderátora.

Již na 2. stupni ZŠ bylo jasné, že se herectví a divadlu Vašek chce věnovat a tak si vyzkoušel přijímačky na hereckou konzervatoř. V herecké oblasti byl velmi úspěšný, v hudební se ukázalo, že by potřeboval delší a intenzivnější přípravu. Vašek se rozhodl studovat na ašském gymnáziu, což bylo skvělé vzhledem k tomu, že mohl být stále součástí ašské divadelní komunity a připravovat se na přijímačky na vysokou uměleckou školu.

Příprava byla intenzivní a rozmanitá. Vydal se na dráhu slam poetry – kdy jako Vašek z Aše pravidelně vystupuje na exhibicích i soutěžích po celé republice, s tím, že se stal i jejím vicemistrem.

Byl také u největšího úspěchu souboru PiŠkvorky, který se s představením Oskar a růžová paní probojoval do národního kola Dětské scény ve Svitavách v roce 2015. Je třeba zmínit to, že na něj je možné se spolehnout – herecky i lidsky, svůj evidentní talent nedává nikterak nepatřičně najevo, je partnerem pro všechny ze souboru při přípravě představení i na jevišti.

Mnohokrát také vypomohl dalším souborů ZUŠky (např. Midilďkám v představení Zachraň svého Afričana, nebo souboru Babodrama v představení Entschuldigung pod vedením Mgr. MgA. Anny Pokorné, se kterým letos (r. 2022) postoupili na národní přehlídky studentského a netradičního divadla v Písku a v Ústí nad Orlicí.

Jeho nasazení se hned dvojitě zúročilo na jaře 2022, kdy prošel několika koly náročných talentových zkoušek na katedru činoherního herectví a pár týdnů později na katedru alternativního a loutkového divadla na Divadelní akademii múzických umění v Praze. Na obě byl přijat. Čekalo ho rozhodnutí, kam se vydá (s tím, že na „činohře“ máme již jedno studenta Tomáše Čapka), k „alterně“ zas máme blíže kvůli dlouholeté spolupráci s jejími učiteli i absolventy, kteří pravidelně účinkují na divadelním festivalu Ašlerky.

Vašek se nakonec rozhodl pro studium na katedře alternativního a loutkového herectví, s tím, že přeci jen chce být i více tvůrcem představení a performancí.

Budeme věřit, že jeho talent, dostane další prostor k růstu a také doufáme, že bude pořád napojen na ašské divadelní podhoubí. Gratulujeme a přejme hodně štěstí, Vašku!

P. Hošková

V těchto dnech probíhal v Praze již XIII. ročník soutěže ve hře na klasickou kytaru. Soutěž provázela přátelská atmosféra a skvělá organizace. Této soutěže se opět účastnil ašský kytarista Christoforos Šilov-Mouratidis. Svým výkonem ve své kategorii získal porotu, 1.cenu a cenu za interpretaci skladby Julia Sargerase. Moc gratuluji. 

 Andrea Kraftová, učitelky hry na kytaru

Ředitelka Základní umělecké školy R. Schumanna Aš vyhlašuje zápis pro školní rok 2022/2023, a to na dny 6. a 8. června 2022, vždy od 14 do 17 hodin (jedná se o pondělí a středu).

Zápis se uskuteční do výtvarného, tanečního, hudebního a literárně-dramatického oboru.

Proběhne zjištění studijních předpokladů a talentové zkoušky.

Zájemci o studium hudebního oboru si připraví zpěv lidové písničky,

zájemci o studium literárně-dramatického oboru přednes básničky.

Podmínkou u zápisu žáka, který není občanem EU, je nutnost doložení dokladu o trvalém pobytu, který předloží v den zápisu do ZUŠ.

K zápisu je nutné se dostavit se zapisovaným dítětem osobně. Zákonní zástupci již nyní mohou vyplnit elektronickou přihlášku (nalézt ji lze na stránkách školy v černé postranní liště: www.zusas.cz), tu je v době zápisu nutné ve škole podepsat. Přihlášku je možné vyplnit i přímo v ZUŠ během zápisu.

(Do studijního zaměření, které již dítě studuje, se znovu přihlašovat nemusí.)

PRO HUDEBNÍ OBOR:

Prosíme, počítejte s tím, že žák v prvních ročnících i v přípravném studiu dochází vždy minimálně na dvě hodiny týdně /individuální výuka: hra na nástroj nebo sólový zpěv + kolektivní výuka: HUDEBNÍ NAUKA. V dalších letech přibude ještě hodina komorní nebo souborové hry.

Zájemci o hru na klavír musí mít doma klasický (akustický) klavír, případně klavír elektrický (digitální).

Uchazeči o hru na keyboard musí mít možnost doma cvičit na keyboard.

Žákům, kteří se chtějí učit hře na jiný nástroj, můžeme některé z nich alespoň pro začátek zapůjčit.

V případě, že bude více uchazečů než volných míst, přistoupíme k výběru žáků dle následujících kritérií:

1) věk dítěte – přednost mají děti v tomto pořadí:

a) žáci prvních tříd ZŠ /nástup v r. 2022/2023

b) žáci druhých tříd ZŠ

c) předškoláci

d) děti pětileté

e) žáci od 3. tříd ZŠ

2)V případě, že by bylo třeba dále vybírat z určené skupiny, kterou spojuje společné kritérium, bude se losovat. Děti, které se díky velkému zájmu uchazečů nepodaří do výuky zařadit, zůstanou, po souhlasu zákonných zástupců, na interním čekacím seznamu, v zabezpečeném školním systému. Uvolní-li se během školního roku místo, budou zákonní zástupci výše uvedených uchazečů ihned informováni.

Více informací o studiu na naší škole i o akcích, které pořádáme, najdete na stránkách: www.zusas.cz.

Dotazy: Mgr. MgA. Anna Pokorná, Mgr. O. Fernandez, MgA. Pavla Hošková                 Těšíme se na Vás

Nevíte, co s volnou sobotou? U nás v ašské Zušce víme… třeba vydat se do vzdáleného Turnova na celostátní kolo soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu. Tak tedy – v brzkých ranních hodinách jsme se vydali na 300 kilometrovou cestu. Po čtyřech hodinách jízdy nás přivítal rozkvetlý Turnov, odevšad se rozléhal hlahol zhruba 250 zpěváků ze všech kategorií. Náš Matěj Pokorný se vůbec nezalekl a ve své 9. kategorii získal krásné Čestné uznání, tedy úžasnou bramborovou medaili. Poděkování patří jeho učitelce, Lucii Schwalbové a také paní korepetitorce, Jaroslavě Rekové.