Vzhledem k rizikům spojeným z vytváření skupin žáků z různých stupňů škol a dalším rizikovým faktorům proběhne prezenčně (ve škole) od  25. 5. 2020 pouze výuka žáků z 2. stupně a středních škol, a to ve výtvarném a literárně dramatickém oboru:

výtvarný obor –  2., 5. a 8. skupina (ped. V. R. Němejcová)

multimediální tvorba – vytvoří 1 skupinu žáci z 2. stupně (ped. J. Brouček) 

literárně dramatický obor – soubory: 6-pack, Babodram, Tortelíný, Rytíři a víly, Piškvorky, NaKdyby (ped. A. Pokorná, P. Hošková,  J. Zacharová)

S časem  a dnem výuky všech výše uvedených skupin seznámí zákonné zástupce daný pedagog. 

Ostatní kolektivní výuka (zbylé skupiny výtvarného oboru a multimediální tvorby, taneční obor, zbylé soubory literárně-dramatického oboru, komorní a souborová hra, hudební nauka) bude do konce školního roku probíhat jako doposud – distančně (na dálku).

Vážení rodiče,

ZUŠ R. Schumanna zahajuje, na základě souhlasu zřizovatele, prezenční individuální výuku hudebního oboru v pondělí, 18. 5. 2020 (budou dodrženy všechny hygienické pokyny dle nařízení vlády).

Organizace výuky kolektivních oborů bude včas upřesněna (výuka tanečního oboru a hudební nauky bude do konce školního roku probíhat distanční formou).

Do pátku, 8. 5. 2020 sdělte, prosím, formou sms svým učitelům, zda se Vaše díte prezenční výuky zúčastní. V pokynu MŠMT se uvádí, že záleží na rozhodnutí zákonných zástupců, zda své děti do školy pošlou. 

V případě, že souhlasíte s tím, že Vaše dítě od 18. 5. do ZUŠ začne chodit, vyplňte, prosím, čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, jež naleznete zde. Toto prohlášení odevzdá svému učiteli Vaše dítko první den své výuky. 

Absolventské koncerty se přesouvají na říjen 2020, stejně tak jako divadelní festival Ašlerky (2.-3. 10. 2020)

 

Zápis žáků (přijímací řízení a talentová zkouška) pro školní rok 2020/2021 proběhne v tomto školním roce 15. a 17. června 2020. Již nyní můžete posílat přihlášky ke studiu (v hudebním, literárně dramatickém, výtvarném oboru) přes webové stránky školy.

 

Úplata za vzdělání (školné) se vzhledem k pokynu MŠMT, který níže citujeme, vracet nebude. 

 

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku

Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky.

Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.

Vedení ZUŠ R. Schumanna Aš


 

Zásady průběhu výuky v ZUŠ v období COVID-19

(Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.)

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám – tj. rodiče a prarodiče zůstávají venku. (Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 /zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest/, nesmí do školy vstoupit.)

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou 2 roušky a igelitový sáček na jejich uložení.

V učebnách bude mezi pedagogem a žáky vzdálenost 2 m, stejně jako při přesunech po chodbách ZUŠ. V průběhu vzdělávání v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.

Každý žák si po příchodu do školy důkladně umyje ruce a v učebně, pod dozorem pedagoga, je také vydezinfikuje (dezinfekce bude k dispozici v každé učebně).

V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (níže uvedeno, bod 2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem:

-písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

-písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Osoby s rizikovými faktory – Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).